Hiệu Phó : Nguyễn Thị Mỹ Huyền

Sđt: 0935415438

Email: ntmhuyen.mnntay.nh@khanhhoa.edu.vn

Giúp hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo, quản lý các lĩnh vực công tác 

Thay mặt hiệu trưởng theo dõi, kiểm tra, đôn đóc các hoạt động ở trường