Hiệu trưởng: Võ Thị Xuân Hoa

Sdt: 0365504496

Email: vtxhoa.mnntay.nh@khanhhoa.edu.vn

Lãnh đạo quản lí toàn diện mọi hoạt động công táccủa nhà trường; quyết định các chủ trương lớn trên các mặt công tác của trường

Bí thư chi bộ, chủ tịch hội động trường theo quy định và theo các lĩnh vực công tác do hiệu trưởng trực tiếp phụ trách, chỉ đạo