* Tổ Văn Phòng

* Tổ nhà trẻ, MG 3-4T, Cấp dưỡng

* Tổ MG 4,5 TUỔI Buôn Đung

* Tổ MG 4,5 tuooit Buôn Tương