Thực hiện Công văn số 642/PGDĐT  ngày 08/9/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Ninh Hòa về việc tổ chức bồi dưỡng và nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2021-2022. Trường Mầm non Ninh Tây đã cử BQL và GV cốt cán tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn do PGD tổ chức dưới hình thức học online trong 3 ngày từ ngày 15-17/9/2021.

Qua học tập, bồi dưỡng tiếp thu từ các báo cáo viên tại PGD, ngày 23-24/09/2021 trường Mầm non Ninh Tây đã tổ chức bồi dưỡng lại cho toàn thể giáo viên với 9 chuyên đề trọng tâm trong năm học, bao gồm:

- Quán triệt những nội dung, yêu cầu mới trong Chương trình GDMN sửa đổi, bổ sung; Hướng dẫn chỉ đạo một số nội dung công tác quản lý, thực hiện Chương trình GDMN sau sửa đổi, bổ sung; Chỉ đạo công tác tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho CBQL và GVMN.

- Hướng dẫn tổ chức chuẩn bị cho trẻ em mẫu giáo trong các cơ sở GDMN sẵn sàng học đọc, học viết theo hướng liên thông với chương trình lớp 1 Tiểu học.

- Hướng dẫn tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em trong cơ sở GDMN.

- Hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục trong cơ sở GDMN.

- Hướng dẫn đánh giá thực hiện chương trình trong cơ sở GDMN.

- Chế độ dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm phòng dịch Covid-19 tại cơ sở GDMN.

- Giáo dục cảm xúc tích cực thông qua các hoạt động thực hành, trải nghiệm trong các cơ sở GDMN.

- Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tế của trường mầm non.

- Triển khai chuyên đề: “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025

Trong quá trình bồi dưỡng chuyên môn tại đơn vị, 100% giáo viên tham gia đã thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác phòng chống dịch

Với quyết tâm  lớn trong việc nâng cao nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giáo viên và nâng cao chất lượng CSGD trẻ tại đơn vị, trường Mầm non Ninh Tây đã sẵn sàng cho một năm học với những nhiệm vụ, mục tiêu mới.

 

Hình ảnh: CBQL, GV cốt cán trường MNNT tham gia buổi học trực tuyến bồi dưỡng chuyên môn do PGD tổ chức

“CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2021-2022”